لیست کلاس‌ها

جستجو
نوع کلاس

رشته


مربیپیلاتس ریفورمر | Pilates Reformer   Reformer Pilates | پیلاتس ریفورمر
ریفورمر | المیرا | روزهای زوج ساعت 19:00 | 1403
المیرا بیرامزادگان
8 جلسه:   50,000,000 ریال
12 جلسه:   60,000,000 ریال
1 جلسه:   8,500,000 ریال
پیلاتس ریفورمر | Pilates Reformer   Reformer Pilates | پیلاتس ریفورمر
ریفورمر | المیرا | روزهای زوج ساعت 18:00 | 1403
المیرا بیرامزادگان
8 جلسه:   50,000,000 ریال
12 جلسه:   60,000,000 ریال
1 جلسه:   8,500,000 ریال
گروهی | Group Classes   Pilates | پیلاتس
پیلاتس | المیرا | 16:45 | 1403
المیرا بیرامزادگان
روزهای زوج 16:45 تا 17:45
12 جلسه:   22,000,000 ریال
10 جلسه:   20,000,000 ریال
8 جلسه:   18,000,000 ریال
1 جلسه:   4,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Pilates | پیلاتس
پیلاتس | المیرا | 18:00 | 1403
المیرا بیرامزادگان
یکشنبه و سه‌شنبه 18:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   18,000,000 ریال
10 جلسه:   20,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Pilates | پیلاتس
پیلاتس | المیرا | 9:00 | 1403
المیرا بیرامزادگان
روزهای فرد 9:00 تا 10:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   18,000,000 ریال
12 جلسه:   22,000,000 ریال
10 جلسه:   20,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Pilates | پیلاتس
پیلاتس | المیرا | 10:00 | 1403
المیرا بیرامزادگان
روزهای زوج 10:00 تا 11:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   18,000,000 ریال
10 جلسه:   20,000,000 ریال
12 جلسه:   22,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Pilates | پیلاتس
پیلاتس | المیرا | 8:00 | 1403
المیرا بیرامزادگان
روزهای یکشنبه و سه‌شنبه 9:00 - 8:00 پنجشنبه 10:00 - 09:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   18,000,000 ریال
10 جلسه:   20,000,000 ریال
12 جلسه:   22,000,000 ریال
طراحی، توسعه و پشتیبانی: امید شاکری
×