لیست کلاس‌ها

جستجو
نوع کلاس

رشته


مربیپیلاتس ریفورمر | Pilates Reformer   Reformer Pilates | پیلاتس ریفورمر
ریفورمر | متین | یکشنبه سه‌شنبه 14:30
متین نوابی
8 جلسه:   50,000,000 ریال
1 جلسه:   8,500,000 ریال
پیلاتس ریفورمر | Pilates Reformer   Reformer Pilates | پیلاتس ریفورمر
ریفورمر | متین | یکشنبه سه‌شنبه ساعت 16
متین نوابی
8 جلسه:   50,000,000 ریال
1 جلسه:   8,500,000 ریال
پیلاتس ریفورمر | Pilates Reformer   Reformer Pilates | پیلاتس ریفورمر
ریفورمر | متین | یکشنبه سه شنبه ساعت 20
متین نوابی
8 جلسه:   50,000,000 ریال
1 جلسه:   8,500,000 ریال
پیلاتس ریفورمر | Pilates Reformer   Reformer Pilates | پیلاتس ریفورمر
ریفورمر | متین | روزهای زوج ساعت 15:00
متین نوابی
8 جلسه:   50,000,000 ریال
12 جلسه:   60,000,000 ریال
1 جلسه:   8,500,000 ریال
پیلاتس ریفورمر | Pilates Reformer   Reformer Pilates | پیلاتس ریفورمر
ریفورمر | متین | روزهای زوج ساعت 14:00
متین نوابی
8 جلسه:   50,000,000 ریال
12 جلسه:   60,000,000 ریال
1 جلسه:   8,500,000 ریال
گروهی | Group Classes   Functional | فانکشنال
Functional Stretching | متین
متین نوابی
روزهای زوج ساعت 7:00 تا 8:00
8 جلسه:   22,400,000 ریال
10 جلسه:   25,600,000 ریال
12 جلسه:   27,800,000 ریال
1 جلسه:   4,000,000 ریال
طراحی، توسعه و پشتیبانی: امید شاکری
×