لیست کلاس‌ها

جستجو
نوع کلاس

رشته


مربی

گروهی | Group Classes   Yoga | یوگا
Ashtanga | آشتانگا | مرجان | مبتدی 19:15
مرجان امجدی
روزهای زوج ساعت 18:00 تا 19:15
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   18,000,000 ریال
10 جلسه:   20,000,000 ریال
12 جلسه:   22,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Yoga | یوگا
Ashtanga | آشتانگا | مرجان | پیشرفته 18:00
مرجان امجدی
روزهای زوج ساعت 18:00 تا 19:15
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   18,000,000 ریال
10 جلسه:   20,000,000 ریال
12 جلسه:   22,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Yoga | یوگا
یوگا | پرنیا | یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 10:00
پرنیا گنجعلی
یکشنبه‌ها و سه‌شنبه ها ساعت 10:00 تا 11:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   18,000,000 ریال
10 جلسه:   20,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Yoga | یوگا
Iyengar - آیینگر | مریم بهلول | یکشنبه و سه‌شنبه
مریم بهلول
یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 19:30 تا 20:45
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   18,000,000 ریال
10 جلسه:   20,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Yoga | یوگا
Iyengar | آیینگر | مریم بهلول | زوج
مریم بهلول
روزهای زوج ساعت 18:00 تا 19:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   18,000,000 ریال
10 جلسه:   20,000,000 ریال
12 جلسه:   22,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Yoga | یوگا
Vinyasa Flow | وینیاسا فلو | آوا | 9صبح | 1403
آوا وطن‌پور
روزهای زوج ساعت 9:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   18,000,000 ریال
10 جلسه:   20,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Yoga | یوگا
Vinyasa Flow | وینیاسا فلو | آوا | 8صبح | 1403
آوا وطن‌پور
روزهای زوج ساعت 8:00 تا 9:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   18,000,000 ریال
10 جلسه:   20,000,000 ریال
طراحی، توسعه و پشتیبانی: امید شاکری
×