لیست کلاس‌ها

جستجو
نوع کلاس

رشته


مربی


پیلاتس ریفورمر | Pilates Reformer   Reformer Pilates | پیلاتس ریفورمر
ریفورمر | متین | یکشنبه سه‌شنبه 14:30
متین نوابی
8 جلسه:   50,000,000 ریال
1 جلسه:   8,500,000 ریال
پیلاتس ریفورمر | Pilates Reformer   Reformer Pilates | پیلاتس ریفورمر
ریفورمر | متین | یکشنبه سه‌شنبه ساعت 16
متین نوابی
8 جلسه:   50,000,000 ریال
1 جلسه:   8,500,000 ریال
پیلاتس ریفورمر | Pilates Reformer   Reformer Pilates | پیلاتس ریفورمر
ریفورمر | متین | یکشنبه سه شنبه ساعت 20
متین نوابی
8 جلسه:   50,000,000 ریال
1 جلسه:   8,500,000 ریال
پیلاتس ریفورمر | Pilates Reformer   Reformer Pilates | پیلاتس ریفورمر
ریفورمر | متین | روزهای زوج ساعت 15:00
متین نوابی
8 جلسه:   50,000,000 ریال
12 جلسه:   60,000,000 ریال
1 جلسه:   8,500,000 ریال
پیلاتس ریفورمر | Pilates Reformer   Reformer Pilates | پیلاتس ریفورمر
ریفورمر | المیرا | روزهای زوج ساعت 19:00 | 1403
المیرا بیرامزادگان
8 جلسه:   50,000,000 ریال
12 جلسه:   60,000,000 ریال
1 جلسه:   8,500,000 ریال
پیلاتس ریفورمر | Pilates Reformer   Reformer Pilates | پیلاتس ریفورمر
ریفورمر | المیرا | روزهای زوج ساعت 18:00 | 1403
المیرا بیرامزادگان
8 جلسه:   50,000,000 ریال
12 جلسه:   60,000,000 ریال
1 جلسه:   8,500,000 ریال
پیلاتس ریفورمر | Pilates Reformer   Reformer Pilates | پیلاتس ریفورمر
ریفورمر | متین | روزهای زوج ساعت 14:00
متین نوابی
8 جلسه:   50,000,000 ریال
12 جلسه:   60,000,000 ریال
1 جلسه:   8,500,000 ریال
پیلاتس ریفورمر | Pilates Reformer   Reformer Pilates | پیلاتس ریفورمر
ریفورمر | سروناز | روزهای زوج ساعت 16:00
سروناز کماسی
8 جلسه:   50,000,000 ریال
12 جلسه:   60,000,000 ریال
1 جلسه:   8,500,000 ریال
پیلاتس ریفورمر | Pilates Reformer   Reformer Pilates | پیلاتس ریفورمر
ریفورمر | تارا | یکشنبه سه شنبه ساعت 18:00
تارا باباش‌پور
8 جلسه:   50,000,000 ریال
پیلاتس ریفورمر | Pilates Reformer   Reformer Pilates | پیلاتس ریفورمر
ریفورمر | تارا | یکشنبه سه شنبه ساعت 17:00
تارا باباش‌پور
8 جلسه:   50,000,000 ریال
پیلاتس ریفورمر | Pilates Reformer   Reformer Pilates | پیلاتس ریفورمر
ریفورمر | تارا | روزهای زوج ساعت 13:00
تارا باباش‌پور
8 جلسه:   50,000,000 ریال
12 جلسه:   60,000,000 ریال
1 جلسه:   8,500,000 ریال
پیلاتس ریفورمر | Pilates Reformer   Reformer Pilates | پیلاتس ریفورمر
ریفورمر | تارا | روزهای زوج ساعت 12:00
تارا باباش‌پور
8 جلسه:   50,000,000 ریال
12 جلسه:   60,000,000 ریال
1 جلسه:   8,500,000 ریال
پیلاتس ریفورمر | Pilates Reformer   Reformer Pilates | پیلاتس ریفورمر
ریفورمر | تارا | روزهای زوج ساعت 11:00
تارا باباش‌پور
12 جلسه:   60,000,000 ریال
8 جلسه:   50,000,000 ریال
1 جلسه:   8,500,000 ریال
پیلاتس ریفورمر | Pilates Reformer   Reformer Pilates | پیلاتس ریفورمر
ریفورمر | سروناز | زوج ساعت 9:00
سروناز کماسی
8 جلسه:   50,000,000 ریال
12 جلسه:   60,000,000 ریال
1 جلسه:   8,500,000 ریال
پیلاتس ریفورمر | Pilates Reformer   Reformer Pilates | پیلاتس ریفورمر
ریفورمر | سروناز | زوج ساعت 8:00
سروناز کماسی
1 جلسه:   8,500,000 ریال
8 جلسه:   50,000,000 ریال
12 جلسه:   60,000,000 ریال
پیلاتس ریفورمر | Pilates Reformer   Reformer Pilates | پیلاتس ریفورمر
ریفورمر | سروناز | زوج ساعت 7:00
سروناز کماسی
8:00 تا 7:00
8 جلسه:   50,000,000 ریال
12 جلسه:   60,000,000 ریال
1 جلسه:   8,500,000 ریال
پیلاتس ریفورمر | Pilates Reformer   Reformer Pilates | پیلاتس ریفورمر
ریفورمر | تارا | یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 19:00
تارا باباش‌پور
ساعت 19:00 تا 20:00
8 جلسه:   50,000,000 ریال
پیلاتس ریفورمر | Pilates Reformer   Reformer Pilates | پیلاتس ریفورمر
ریفورمر | یکشنبه و سه شنبه | درناز | 9:30
درناز اکونومی
ساعت 9:30 تا 10:30
8 جلسه:   50,000,000 ریال
پیلاتس ریفورمر | Pilates Reformer   Reformer Pilates | پیلاتس ریفورمر
ریفورمر | سروناز | روزهای زوج‌ساعت 17
سروناز کماسی
8 جلسه:   50,000,000 ریال
12 جلسه:   60,000,000 ریال
طراحی، توسعه و پشتیبانی: امید شاکری
×