لیست کلاس‌ها

جستجو
نوع کلاس

رشته


مربیگروهی | Group Classes   Pilates | پیلاتس
پیلاتس فانکشنال پیشرفته | حمیده | 12:00 | 1403
حمیده جعفربگلو
روزهای زوج ساعت 12:00 تا 13:00
1 جلسه:   4,500,000 ریال
8 جلسه:   30,000,000 ریال
10 جلسه:   32,000,000 ریال
12 جلسه:   34,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Pilates | پیلاتس
پیلاتس فانکشنال | حمیده | 11:00 | 1403
حمیده جعفربگلو
روزهای زوج 11:00 تا 12:00
1 جلسه:   4,500,000 ریال
8 جلسه:   22,500,000 ریال
10 جلسه:   25,000,000 ریال
12 جلسه:   27,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Pilates | پیلاتس
پیلاتس | المیرا | 16:45 | 1403
المیرا بیرامزادگان
روزهای زوج 16:45 تا 17:45
12 جلسه:   22,000,000 ریال
10 جلسه:   20,000,000 ریال
8 جلسه:   18,000,000 ریال
1 جلسه:   4,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Pilates | پیلاتس
پیلاتس | المیرا | 18:00 | 1403
المیرا بیرامزادگان
یکشنبه و سه‌شنبه 18:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   18,000,000 ریال
10 جلسه:   20,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Pilates | پیلاتس
پیلاتس | المیرا | 9:00 | 1403
المیرا بیرامزادگان
روزهای فرد 9:00 تا 10:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   18,000,000 ریال
12 جلسه:   22,000,000 ریال
10 جلسه:   20,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Pilates | پیلاتس
پیلاتس | المیرا | 10:00 | 1403
المیرا بیرامزادگان
روزهای زوج 10:00 تا 11:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   18,000,000 ریال
10 جلسه:   20,000,000 ریال
12 جلسه:   22,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Pilates | پیلاتس
پیلاتس | المیرا | 8:00 | 1403
المیرا بیرامزادگان
روزهای یکشنبه و سه‌شنبه 9:00 - 8:00 پنجشنبه 10:00 - 09:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   18,000,000 ریال
10 جلسه:   20,000,000 ریال
12 جلسه:   22,000,000 ریال
طراحی، توسعه و پشتیبانی: امید شاکری
×