لیست کلاس‌ها

جستجو
نوع کلاس

رشته


مربی

گروهی | Group Classes   کراسفیت | CrossFit
ژیمناستیک کراسفیت | پنجشنبه | فاطمه
فاطمه اکرمی
4 جلسه:   16,500,000 ریال
1 جلسه:   4,500,000 ریال
گروهی | Group Classes   کراسفیت | CrossFit
ژیمناستیک کراسفیت | فاطمه اکرمی
فاطمه اکرمی
روزهای زوج ساعت 15:30 تا 16:30
1 جلسه:   4,500,000 ریال
8 جلسه:   28,000,000 ریال
10 جلسه:   30,000,000 ریال
12 جلسه:   32,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   کراسفیت | CrossFit
کراسفیت | مژگان | زوج 20:30
مژگان باقری
روزهای زوج 20:30 تا 21:30
1 جلسه:   4,500,000 ریال
8 جلسه:   28,000,000 ریال
10 جلسه:   30,000,000 ریال
12 جلسه:   32,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   کراسفیت | CrossFit
کراسفیت | روجا | زوج 16:30 | 1403
روجا هاشمی
روزهای زوج 16:30 الی 18:00
8 جلسه:   30,500,000 ریال
12 جلسه:   34,500,000 ریال
10 جلسه:   32,500,000 ریال
1 جلسه:   5,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   کراسفیت | CrossFit
کراسفیت | نژلا | زوج | 10:00
نژلا صادقی
روزهای زوج ساعت 10:00 تا 11:00
1 جلسه:   4,500,000 ریال
8 جلسه:   28,000,000 ریال
10 جلسه:   30,000,000 ریال
12 جلسه:   32,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   کراسفیت | CrossFit
کراسفیت | شقایق | 13:00 | 1403
شقایق شکاری
روزهای فرد ساعت 13:15
1 جلسه:   4,500,000 ریال
8 جلسه:   28,000,000 ریال
10 جلسه:   30,000,000 ریال
12 جلسه:   32,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   کراسفیت | CrossFit
کراسفیت | شقایق | فرد 9 | 1403
شقایق شکاری
روزهای فرد ساعت 10:00 - 9:00
1 جلسه:   4,500,000 ریال
8 جلسه:   28,000,000 ریال
10 جلسه:   30,000,000 ریال
12 جلسه:   32,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   کراسفیت | CrossFit
Endurance | فرزانه | یکشنبه سه‌شنبه ساعت 17:30 | 1403
فرزانه حیدری
17:30 تا 18:30
1 جلسه:   4,500,000 ریال
8 جلسه:   28,000,000 ریال
10 جلسه:   30,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   کراسفیت | CrossFit
کراسفیت | مهسا | یکشنبه و سه‌شنبه 11:00 و پنجشنبه ساعت 10:00 | 1403
مهسا زوهمند
یکشنبه و سه‌شنبه 11:00 و پنجشنبه ساعت 10:00
1 جلسه:   4,500,000 ریال
8 جلسه:   28,000,000 ریال
10 جلسه:   30,000,000 ریال
12 جلسه:   32,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   کراسفیت | CrossFit
کراسفیت | مهسا | 18:30 | 1403
مهسا زوهمند
یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 18:30 و پنجشنبه ساعت 10:00
1 جلسه:   4,500,000 ریال
8 جلسه:   28,000,000 ریال
10 جلسه:   30,000,000 ریال
12 جلسه:   32,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   کراسفیت | CrossFit
کراسفیت | روجا | فرد | 1403
روجا هاشمی
یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 19:30 و پنجشنبه ساعت 14:30
1 جلسه:   4,500,000 ریال
8 جلسه:   28,000,000 ریال
10 جلسه:   30,000,000 ریال
12 جلسه:   32,000,000 ریال
4 جلسه:   16,500,000 ریال
گروهی | Group Classes   کراسفیت | CrossFit
کراسفیت | مارال | 14:00 | 1403
مارال افشاریان
یکشنبه-سه‌شنبه ساعت 14:00 و پنجشنبه ساعت 11:00
1 جلسه:   4,500,000 ریال
8 جلسه:   28,000,000 ریال
10 جلسه:   30,000,000 ریال
12 جلسه:   32,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   کراسفیت | CrossFit
کراسفیت | مارال | 12:00 | 1403
مارال افشاریان
یکشنبه-سه‌شنبه ساعت 12:00 و پنجشنبه ساعت 11:00
1 جلسه:   4,500,000 ریال
8 جلسه:   28,000,000 ریال
10 جلسه:   30,000,000 ریال
12 جلسه:   32,000,000 ریال
طراحی، توسعه و پشتیبانی: امید شاکری
×